Ochrana osobních údajů - TPI Česká republika s.r.o. - Specialista na hasicí systémy
ČeskyEnglish

Nyní se nacházíte: Úvodní stránka > O nás > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

TPI Česká republika s.r.o.
IČO 25601512
se sídlem Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5
( dále jen „společnost“ )

si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazujeme se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 ( dále jen Nařízení GDPR ), Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.
Dle aktuální legislativy nemáme povinnost vytvořit funkci pověřence ochrany osobních údajů ( DPO ). Za uvedení činnosti společnosti do souladu s nařízením GDPR a následné dodržování pravidel je zodpovědný statutární orgán společnosti.

Společnost získává a zpracovává osobní údaje subjektů pouze za účelem svojí činnosti.
O zpracování osobních údajů jsou vedeny Záznamy o činnostech zpracování, kde jsou mimo jiné informace uvedeny účely zpracování, jejich právní tituly a doby uložení osobních údajů. Ty slouží k usnadnění výkonu práv subjektů údajů.

1. Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je TPI Česká republika s.r.o.

Kontaktními údaje ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů:
a) e-mail: info@tpicr.cz
b) poštovní adresa: Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5

2. Tabulka zpracování osobních údajů
Kompletní tabulka zpracování osobních údajů, která je k nahlédnutí v sídle společnosti, je zpracována v níže uvedené struktuře:
Název zpracování / Účel zpracování / Kategorie osobních údajů / Právní titul / Upřesnění právního titulu / Doba uložení / Další příjemci / Zdroj údajů


3. Vysvětlení ke zpracováním
Právní tituly - jsou odůvodnění zpracování a jsou definována v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům (zpracovatelům, sdíleným správcům) údaje předáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou zákonem (nebo jiným předpisem) a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Požadovat výpis - Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme v obvyklém formátu podle našich možností.
Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
Požadovat opravu - Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz - Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uloženy osobní údaje po stanovené době uložení, nebo k nim neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování - Toto právo se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování - Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Odvolat souhlas se zpracováním - Pouze v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu - Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě. Předáme vám je ve formátu xls.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování - Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.5. Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na adrese sídla naší společnosti bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.
K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením, příp. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:
a) zašlete ji e-mailem na adresu info@vinci-energies.cz s platným elektronickým podpisem
b) zašlete ji z vaší datové schránky do datové schránky naší společnosti

Do žádosti uveďte:
1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu


  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024